Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Közbeszerzési Hatóság

Szociális közbeszerzések

- Egyetemes tervezési szempontok figyelembe vételi kötelezettsége: a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 2017. június 1-jétől hatályos 47. § (2) bekezdésének előírása szerint minden beszerzési tárgy esetén, amelyet természetes személyek általi felhasználásra szánnak, a fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló egyezmény szerinti egyetemes tervezés elvének szempontjait is figyelembe kell venni a közbeszerzési műszaki leírás meghatározása során.

- Fenntartott szerződések: a Kbt. 33. § (1) alapján az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárásban való részvétel jogát fenntarthatja, vagy a Kormány által elrendelt esetben köteles fenntartani az olyan, védett munkahelynek minősülő szervezeteknek, amelyek 30%-ot elérő vagy meghaladó mértékben megváltozott munkaképességű vagy hátrányos helyzetű munkavállalókat foglalkoztatnak, valamint az olyan fejlesztő foglalkoztatók számára, amelyek 30%-ot elérő vagy meghaladó mértékben fejlesztő foglalkoztatásban résztvevőket foglalkoztatnak. Az ajánlatkérő úgy is rendelkezhet, vagy a Kormány által elrendelt esetben köteles úgy rendelkezni, hogy a közbeszerzési szerződést olyan munkahely-teremtési program keretében kell teljesíteni, amelynek keretében legalább 30%-ban megváltozott munkaképességű, fogyatékos vagy hátrányos helyzetű személyek kerülnek alkalmazásra a szerződés teljesítése során (védett munkahelyteremtési program). Erre a tényre az eljárást megindító felhívásban az ajánlatkérőnek hivatkoznia kell.

- Hátrányos helyzetű munkavállalóKbt. 3. § 11. pontja: a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló törvényben meghatározott fogalom;

- Horizontális klauzula: az Európai Parlament és a Tanács 2014/24/eu irányelve 18. cikk (2) bekezdése, mely szerint a tagállamok megfelelő intézkedéseket hoznak annak érdekében, hogy a gazdasági szereplők a közbeszerzési szerződések teljesítése során betartsák a vonatkozó környezetvédelmi, szociális és munkajogi követelményeket, amelyeket az uniós jog, a nemzeti jog, a kollektív szerződések, illetve a X. mellékletben felsorolt környezetvédelmi, szociális és munkajogi rendelkezések írnak elő.

- Szociális (társadalmi szempontból felelős) közbeszerzés: olyan beszerzési tevékenység, amelynek során figyelembe veszik a következő szociális szempontok legalább egyikét: munkalehetőség, tisztességes munka, a szociális és munkajogok tiszteletben tartása, társadalmi befogadás (ideértve a fogyatékkal élőkét is), esélyegyenlőség, hozzáférhetőség és minden felhasználó számára alkalmas kialakítás; emellett mérlegelnek fenntarthatósági kritériumokat is, köztük az etikus kereskedelem kérdéseit, és az önkéntes társadalmi felelősségvállalást (CSR) szélesebb körben alkalmazzák, betartva az Európai Unió működéséről szóló szerződésben (EUMSz) és a  közbeszerzési irányelvekben foglalt elveket.

- Szociális közbeszerzési eszköztár: az ajánlatkérők a kizáró okok, alkalmassági feltételek, értékelési szempontok illetve a szerződés teljesítési feltételeinek meghatározása során is alkalmazhatnak szociális szempontokat. A beszerzés tárgya és az ajánlatkérő korábbi tapasztalatai, gyakorlottsága is befolyásolhatják azt, hogy milyen mértékű szociális vállalásokra ösztönzik az ajánlattevőket. A Bizottság Szociális beszerzés – Útmutató a szociális szempontok figyelembevételéhez a közbeszerzés során című kézikönyve segítséget nyújthat abban, hogy az ajánlatkérő miként alkalmazhat jogszerűen szociális közbeszerzési szempontokat.

- Védett munkahely: Kbt. 3. § 41. pontja:  az akkreditált munkáltató általi foglalkoztatás, ha a munkáltató biztosít tranzit- vagy tartós foglalkoztatást, és a munkavállalóinak legalább a 30%-a a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény 22. §-a szerinti megváltozott munkaképességű személynek minősül, valamint az olyan munkáltató, amely működésének fő célja hátrányos helyzetű munkavállalók foglalkoztatása. A hazai védett munkahelyek listája itt elérhető: https://www.kozbeszerzes.hu/cikkek/vedett-munkahelyek

- Szociális (Különleges) szerződés teljesítési feltételek: Kbt. 132. § (1) bekezdése: Az uniós joggal összhangban az ajánlatkérő a szerződés teljesítésére vonatkozóan sajátos, különösen szociális feltételeket határozhat meg. Az ilyen szerződéses feltételeket az eljárást megindító felhívásban fel kell tüntetni, a részletes feltételek az egyéb közbeszerzési dokumentumokban is megadhatóak. E szerződési feltételeknek a szerződés tárgyához kell kapcsolódniuk és nem eredményezhetik az alapelvek sérelmét. Szociális feltételnek minősül különösen

a) a szerződésnek a 33. § szerinti szervezet - illetve az Európai Unió más tagállamának jogi rendelkezései szerint a 2014/24/EU irányelv 20. cikke szerinti szervezet - bevonásával történő teljesítése;

b) az álláskeresők, hátrányos helyzetű munkavállalók, valamint munkanélküliek vagy fogvatartottak foglalkoztatása;

c) a családok támogatásáról szóló törvényben meghatározott gyermekgondozási támogatások valamelyikében részesülő személynek az ellátás folyósítása alatt, illetve az ellátás megszűnését követően, csecsemőgondozási díjban, örökbefogadói díjban és gyermekgondozási díjban részesülő személynek az ellátás megszűnését követően részmunkaidőben történő foglalkoztatása;

d) az egyenlő bánásmód követelményének biztosítása érdekében teendő intézkedések előírása;

e) az adott szerződés teljesítése keretében a teljesítésben részt vevő munkanélküliek vagy fiatalok számára a teljesítéshez szükséges készségekre vonatkozó képzés nyújtása.