Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Közbeszerzési Hatóság

Zöld közbeszerzések

– Zöld közbeszerzés: olyan eljárás, amelynek alkalmazásakor az ajánlatkérők azoknak az áruknak, szolgáltatásoknak és építési beruházások beszerzését részesítik előnyben, amelyek más, azonos rendeltetésű árukhoz, szolgáltatásokhoz és építési beruházásokhoz képest kisebb mértékben terhelik a környezetet.

– Zöld közbeszerzési eszköztár (Európai Bizottság): az ajánlatkérők a kizáró okok, alkalmassági feltételek, értékelési szempontok illetve a szerződés teljesítési feltételeinek meghatározása során is alkalmazhatnak zöld szempontokat. A beszerzés tárgya, az adott piaci viszonyok és az ajánlatkérő korábbi tapasztalatai, gyakorlottsága is befolyásolhatják azt, hogy milyen mértékű zöld vállalásokra ösztönzik az ajánlattevőket. A Bizottság Zöld közbeszerzésről szóló kézikönyve (https://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/handbook_hu.pdf) segítséget nyújthat abban, hogy az ajánlatkérő miként alkalmazhat jogszerűen zöld közbeszerzési szempontokat.

– Címke: Kbt. 3. § 3. pontja: olyan dokumentum, bizonyítvány vagy tanúsítvány, amely igazolja, hogy az adott építmény, termék, szolgáltatás, folyamat vagy eljárás megfelel bizonyos követelményeknek. Számos olyan környezetvédelmi címke létezik, melynek célja segíteni a beszerzőket a fenntartható termékek vagy szolgáltatások azonosításában. Zöld közbeszerzési szempontból a címkék fontos szerepet játszhatnak a műszaki leírás és az értékelési szempontok kidolgozásában, valamint az alkalmasság ellenőrzésében.

– Életciklus: Kbt. 3. § 7. pontja: egy termék használatának, szolgáltatás nyújtásának vagy egy építési beruházás fennállásának összes egymást követő, illetve egymással kapcsolatban álló szakasza - ideértve az elvégzendő kutatást és fejlesztést, a gyártást, a kereskedelmet és annak feltételeit, a szállítást, a felhasználást és a karbantartást is - a nyersanyag beszerzésétől, illetve az erőforrások megteremtésétől az eltávolításig, ártalmatlanításig, az adott területek eredeti állapotának helyreállításáig, illetve a szolgáltatás vagy a használat végéig.

– Életciklusköltség-számítás: [https://fenntarthato.kozbeszerzes.hu/zold-kozbeszerzes/eletcikluskoltseg-szamitas/]

– Uniós zöld közbeszerzési követelmények (GPP criteria): Az Európai Bizottság a COM (2008) 400 közleményével indította el az uniós szintű zöld közbeszerzési követelményrendszer kidolgozását, mely a Bizottság hivatalos weboldalán kerül közzétételre (http://ec.europa.eu/environment/gpp/eu_gpp_criteria_en.htm). Az egységes zöld közbeszerzési követelményrendszer a zöld közbeszerzési eljárás alkalmazására leginkább megfelelőnek tartott  termék- és szolgáltatáscsoportok tekintetében állapít meg előírásokat. A követelményrendszert a Bizottság folyamatosan felülvizsgálja és frissíti. A követelményrendszer alkalmazhatóságát könnyíti, hogy a követelmények úgy vannak megfogalmazva, hogy azokat az adott ajánlatkérő – amennyiben azt megfelelőnek ítéli – minimális szerkesztéssel közvetlenül beépíthesse a közbeszerzési dokumentumaiba, valamint hogy egy adott termék-, illetve szolgáltatáscsoporton belül alapszintű, illetve „haladó” követelmények is rögzítésre kerültek. Az alapkövetelmények a zöld közbeszerzés egyszerű alkalmazásához nyújtanak segítséget, az egyes termékek környezetvédelmi teljesítményének elsődleges területeire összpontosítanak, a lehető legkisebb mértékre szorítva a vállalatokra nehezedő adminisztratív terheket. Az átfogó követelmények ezzel szemben a környezetvédelmi teljesítmény több aspektusát, illetve magasabb szintjeit veszik számításba. A követelményrendszer ajánlásokat tartalmaz a műszaki leírásban alkalmazható követelményekre, illetve az értékelési szempontokra vonatkozóan is.

Zöld értékelési szempontok: A környezetvédelmi szempontok értékelés körében történő alkalmazhatósága már évtizedek óta kikristályosodott az Európai Unió Bíróságának esetjogában, illetve ennek megfelelően az uniós irányelvekben. Az ajánlatkérőknek zöld értékelési szempont választása esetén tehát elsősorban a Kbt. 76. § (6) bekezdésében rögzített garanciális követelményekre kell figyelemmel lenniük, melyek a C–513/99. számú Concordia Bus ügyben kidolgozott követelményrendszert tükrözik. A Concordia Bus ügyben a Bíróság az ajánlatkérő által a zaj- és károsanyag-kibocsátási szinteket többletpontokkal jutalmazó rendszer kapcsán kidolgozott szempontrendszert vizsgálta, és megállapította, hogy a környezetvédelmi (ennek megfelelően a szociális) szempontok figyelembevételére akkor kerülhet sor, ha e szempont

– a közbeszerzési szerződés tárgyához kapcsolódik;

– nem biztosít az ajánlattevőnek korlátlan választási szabadságot;

– a dokumentációban vagy a hirdetményben kifejezetten említésre került, és

– megfelel a közösségi jog összes alapelvének, köztük a hátrányos megkülönböztetés tilalmának.

A szerződés tárgyához való kapcsolódást az Európai Unió Bírósága a C–448/01. számú Wienstrom ügyben vizsgálta részletesen, ahol kimondta, hogy egy energiaszolgáltatásra irányuló közbeszerzési eljárásban az olyan szempont, amely kizárólag az ajánlatkérő (a szerződés tárgyát képező) várható fogyasztásán felüli, megújuló energiaforrások felhasználásával megtermelt energia mennyiségére vonatkozik, nem minősül a szerződés tárgyához kapcsolódónak.

– Zöld (Különleges) szerződés teljesítési feltételek: Kbt. 132. § (1) Az uniós joggal összhangban az ajánlatkérő a szerződés teljesítésére vonatkozóan sajátos, különösen környezetvédelmi feltételeket határozhat meg. Az ilyen szerződéses feltételeket az eljárást megindító felhívásban fel kell tüntetni, a részletes feltételek az egyéb közbeszerzési dokumentumokban is megadhatóak. E szerződési feltételeknek a szerződés tárgyához kell kapcsolódniuk és nem eredményezhetik az alapelvek sérelmét.